Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở


Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD - ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng. Đây là giấy tờ cần có trong hộ hồ sơ xin phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị. 

Xem thêm » Quy định về cấp phép xây dựng nhà ở

Batdongsanhaiduong.com xin gửi đến các bạn mẫu đơn này để tiện tham khảo trong quá trình xin cấp phép.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở
(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)

Kính gửi: ..........................................................................................

1. Tên chủ hộ: ...........................................................................................................
- Địa chỉ liên hệ: .......................................................................................................
 Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ..............................................
 Tỉnh, thành phố: .......................................................................................................
 Số điện thoại: ............................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: ...............................................................................................
- Lô đất số:......................................................................Diện tích ......................m2
- Tại: .................................... ...................................................................................
- Phường (xã) ...................................Quận (huyện) ..................................................
- Tỉnh, thành phố: ......................................................................................................

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..................................................................................
- Cấp công trình: .......................................................................................................
- Diện tích xây dựng tầng 1: ......................m2
- Tổng diện tích sàn:……...........….. m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm,
tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).
- Chiều cao công trình: ................m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên
mặt đất, tầng lửng, tum).
- Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng,
tum): ................................................................................................................

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế (nếu có): ...................................................
- Chứng chỉ hành nghề số: .................do …………............. Cấp ngày: ...................
- Địa chỉ: ....................................................................................................................
- Điện thoại:…………………....................................................................................
- Giấy đăng ký doanh nghiệp số (nếu có): ..................................cấp ngày ................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ........................ tháng

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn
toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:
1-
2-
 ................. ngày ......... tháng ..... năm .........

                                                                                                                      Người làm đơn


                                                                                                                     (Ký ghi rõ họ tên)


Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở Reviewed by MR. VŨ on 2:22 PM Rating: 5