Luật đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của nhà nước

Việc đấu giá quyền sử dụng đất được quy định & hướng dẫn cụ thể tại bộ Luật đất đai năm 2013.

Tổ chức đấu giá giúp tìm ra những người có nhu cầu dùng sử dụng đất, sản xuất kinh doanh thực sự, tránh được tình trạng đầu cơ đất đồng thời cũng đảm bảo đất đai được chuyển nhượng với giá trị thực.

Trong bài viết này, trang thông tin nhà đất Hải Dương xin được giới thiệu tới bạn đọc những nội dung cơ bản của luật về đấu giá quyền sd đất theo quy định của nhà nước.


Nguyên tắc trong đấu giá quyền sử dụng đất:

Việc đấu giá quyền sử dụng đất, cũng giống như đấu giá các tài sản khác cần có những nguyên tắc đảm bảo công bằng và quyền lợi của các bên tham gia.

Điều 117 - Luật Đất Đai 2013 quy định về nguyên tắc đấu giá đất như sau:

- Đấu giá QSDĐ cần được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

- Việc đấu giá phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai & pháp luật về đấu giá tài sản.

Quy định về các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất:

1/ Các trường hợp đấu giá:

Nhà nước giao đất (có thu tiền) hoặc cho thuê đất theo hình thức đấu giá trong các trường hợp sau:

+ Xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê

+ Xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê

+ Dùng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng hạ tầng

+ Sử dụng đất thương mại - dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

+ Cho thuê đất (thuộc quỹ đất nông nghiệp) vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối

+ Đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.

+ Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân.

+ Giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

2/ Các trường hợp không đấu giá:

+ Nhà nước giao đất mà không thu tiền sử dụng đất

+ Các trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại Điều 110 của Luật Đất đai 2013.

+ Sử dụng đất quy định tại các điểm b, g khoản 1 và khoản 2 Điều 56 của Luật Đất Đai 2013

+ Sử dụng đất vào hoạt động khoáng sản

+ Sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ

+ Giao đất ở cho cán bộ, công nhân viên chức chuyển nơi công tác (theo QĐ điều động của cơ quan thẩm quyền)

+ Giao đất ở cho hộ gia đình / cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở & chưa được Nhà nước giao đất ở

+ Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện KT-XH khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở

+ Các trường hợp đặc biệt khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định

3/ Trường hợp đấu giá không thành công:

Đối với những trường hợp đấu giá nhưng không có người tham gia, chỉ có 1 người đăng ký tham gia, hoặc đấu giá 2 lần không thành công thì nhà nước thực hiện quyền giao đất / cho thuê đất mà không qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Luật đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của nhà nước Luật đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của nhà nước Reviewed by MR. VŨ on 9:45 AM Rating: 5