Bảng giá đất Sản xuất Kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất TM&DV tại nông thôn HD [phụ lục VI - 33/2014/QĐ-UBND]

Bảng phụ lục giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất TM&DV tại khu vực nông thôn, ban hành cùng quyết định 33/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định về giá đất Hải DươngMời các bạn cùng tham khảo bảng giá này:

PHỤ LỤC VI

BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN


Bảng 1: Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn ven đô thị, ven đường giao thông chính (quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ), các đầu mối giao thông, khu thương mại, du lịch và các điểm dân cư

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
 Khu vực
Vị trí
Khu vực 1
Khu vực 2
Khu vực 3
Khu vực 4
Khu vực 5
Khu vực 6
1
4.200
3.600
3.000
2.400
1.800
1.200
2
2.400
2.100
1.800
1.200
900
600
3
1.500
1.200
900
720
600
480
4
660
560
490
440
360
300

Bảng 2: Đất giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại các vị trí còn lại ở nông thôn

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Vị trí đất
Xã đồng bằng
Xã miền núi
Nhóm 1
Nhóm 2
Nhóm 1
Nhóm 2
KV1
KV2
KV3
KV1
KV2
KV3
KV1
KV2
KV3
KV1
KV2
KV3
1
1.200
720
540
600
360
300
720
360
240
360
300
240
2
720
480
420
420
240
240
480
240
210
270
240
180
3
540
360
300
300
210
180
300
180
180
210
180
150
4
360
270
225
200
175
165
200
160
140
160
150
125

Ghi chú:
1. Việc xác định nhóm, khu vực và vị trí đất để xác định giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn được áp dụng như quy định tại Bảng 1, Bảng 2 Phụ lục IV Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn.

2. Đối với trường hợp đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ thuộc khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề thì xác định giá đất theo Bảng giá đất sản xuất kinh doanh không phải là đất thương mại, dịch vụ tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề quy định tại Phụ lục IX và không áp dụng theo quy định tại Phụ lục này.
Bảng giá đất Sản xuất Kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất TM&DV tại nông thôn HD [phụ lục VI - 33/2014/QĐ-UBND] Bảng giá đất Sản xuất Kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất TM&DV tại nông thôn HD [phụ lục VI - 33/2014/QĐ-UBND] Reviewed by MR. VŨ on 5:27 PM Rating: 5