Sở Giáo Dục Hải Dương ( sở GD & ĐT)


Sở GDĐT tỉnh (thường được gọi là sở giáo dục Hải Dương) có trụ sở đặt tại phố Quang Trung, thành phố Hải Dương. Đây là cơ quan nhà nước quản lý hoạt động giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Thông tin về sở Giáo Dục Hải Dương:

+ Địa chỉ: 94 phố Quang Trung, phường Quang Trung, TPHD

+ Website: www.haiduong.edu.vn

+ Email: [email protected]

+ Điện thoại: (+84) 03203.852.227

+ Fax: (+84) 03203.859.738

Cơ cấu tổ chức sở Giáo Dục & Đào Tạo HD:

Sở GD được tổ chức thành các phòng ban phối hợp làm việc và thống nhất quản lý công tác bao gồm:
 • Phòng giáo dục mầm non
 • Phòng giáo dục tiểu học
 • Phòng giáo dục trung học
 • Phòng giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục thường xuyên
 • Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục
 • Phòng kế hoạch tài chính
 • Phòng tổ chức cán bộ
 • Thanh tra sở và công tác pháp chế
 • Văn phòng sở
 • Phòng công tác học sinh – sinh viên & công nghệ thông tin

Tên - website một số đơn vị trực thuộc sở GD Hải Dương:

+ Các trường THPT:

 • Bình Giang - binhgiang.edu.vn
 • Kẻ Sặt - thptkesat.haiduong.edu.vn
 • Đường An - thptduongan.haiduong.edu.vn
 • Vũ Ngọc Phan - thptvungocphan.haiduong.edu.vn
 • Cẩm Giàng - thptcamgiang.haiduong.edu.vn
 • Tuệ Tĩnh - thpttutinh.haiduong.edu.vn
 • Cẩm Giàng II - thptcamgiang2.haiduong.edu.vn
 • Chí Linh - thptchilinh.edu.vn
 • Phả Lại - thptphalai.haiduong.edu.vn
 • Bến Tắm - thptbentam.haiduong.edu.vn
 • Trần Phú - thpttranphu.haiduong.edu.vn
 • Gia Lộc - thptgialoc.haiduong.edu.vn
 • Đoàn Thượng - thptdoanthuong.edu.vn
 • Gia Lộc II - thptgialoc2.haiduong.edu.vn
 • Hồng Quang - thpthongquang.edu.vn
 • Nguyễn Trãi - chuyennguyentrai.edu.vn
 • Hoàng Văn Thụ - hoangvanthu.edu.vn
 • Nguyễn Du - thptnguyendu.haiduong.edu.vn
 • Nguyễn Bỉnh Khiêm - thptnguyenbinhkhiem.haiduong.edu.vn
 • Thành Đông - thptthanhdong.haiduong.edu.vn
 • Marie-Curie - thptmariecurie.haiduong.edu.vn
 • Lương Thế Vinh - thptluongthevinh.haiduong.edu.vn
 • Kim Thành - thptkimthanh.haiduong.edu.vn
 • Đồng Gia - thptdonggia.haiduong.edu.vn
 • Kim Thành II - thptkimthanh2.haiduong.edu.vn
 • Phú Thái - thptphuthai.haiduong.edu.vn
 • Kinh Môn - thptkinhmon.haiduong.edu.vn
 • Nhị Chiểu - thptnhichieu.haiduong.edu.vn
 • Phúc Thành - thptphucthanh.haiduong.edu.vn
 • Kinh Môn II - kinhmon2.edu.vn
 • Quang Thành - thptquangthanh.haiduong.edu.vn
 • Trần Quang Khải - thpttranquangkhai.haiduong.edu.vn
 • Nam Sách - thptnamsach.haiduong.edu.vn
 • Mạc Đĩnh Chi - thptmacdinhchi.haiduong.edu.vn
 • Nam Sách II - thptnamsach2.haiduong.edu.vn
 • Ái Quốc - thptaiquoc.haiduong.edu.vn
 • Phan Bội Châu - thptphanboichau.haiduong.edu.vn
 • Ninh Giang - thptninhgiang.haiduong.edu.vn
 • Quang Trung - thptquangtrung.haiduong.edu.vn
 • Khúc Thừa Dụ - thptkhucthuadu.haiduong.edu.vn
 • Ninh Giang II - thptninhgiang2.haiduong.edu.vn
 • Hồng Đức - thpthongduc.haiduong.edu.vn
 • Thanh Hà - thptthanhha.haiduong.edu.vn
 • Hà Bắc - thpthabac.haiduong.edu.vn
 • Hà Đông - thpthadong.haiduong.edu.vn
 • Thanh Bình - thptthanhbinh.haiduong.edu.vn
 • Thanh Miện - thptthanhmien.haiduong.edu.vn
 • Thanh Miện II - thptthanhmien2.haiduong.edu.vn
 • Thanh Miện III - thptthanhmien3.haiduong.edu.vn
 • Lê Quý Đôn - truongthptlequydon.edu.vn
 • Tứ Kỳ - thpttuky.haiduong.edu.vn
 • Cầu Xe - thptcauxe.haiduong.edu.vn
 • Hưng Đạo - thpthungdao.haiduong.edu.vn
 • Tứ Kỳ II - thpttuky2.haiduong.edu.vn

+ Các trung tâm Giáo Dục thường xuyên:

 • Bình Giang - gdtxbinhgiang.haiduong.edu.vn
 • Cầm Giàng - gdtxcamgiang.haiduong.edu.vn
 • Chí Linh - gdtxchilinh.haiduong.edu.vn
 • Gia Lộc - gdtxgialoc.haiduong.edu.vn
 • TP Hải Dương - gdtxhaiduong.edu.vn
 • Kim Thành - gdtxkimthanh.haiduong.edu.vn
 • Kinh Môn - gdtxkinhmon.haiduong.edu.vn
 • Nam Sách - gdtxnamsach.haiduong.edu.vn
 • Ninh Giang - gdtxninhgiang.haiduong.edu.vn
 • Thanh Hà - gdtxthanhha.haiduong.edu.vn
 • Thanh Miện - gdtxthanhmien.haiduong.edu.vn
 • Tứ Kỳ - gdtxtuky.haiduong.edu.vn

+ Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp dạy nghề

 • Hải Dương - hndnhaiduong.haiduong.edu.vn
 • Kim Thành - hndnkimthanh.haiduong.edu.vn
 • Kinh Môn - hdndkinhmon.haiduong.edu.vn
 • Nam Sách - hndnnamsach.haiduong.edu.vn
 • Ninh Giang - hndnninhgiang.haiduong.edu.vn
 • Thanh Hà - hndnthanhha.haiduong.edu.vn
 • Thanh Miện - hndnthanhmien.haiduong.edu.vn
 • Tứ Kỳ - hndntuky.haiduong.edu.vn
Sở Giáo Dục Hải Dương ( sở GD & ĐT) Sở Giáo Dục Hải Dương ( sở GD & ĐT) Reviewed by MR. VŨ on 9:42 PM Rating: 5